Het in beeld kunnen brengen van uw maatschappelijke waarde is erg belangrijk en wordt noodzakelijk. Met name de politieke roep om duidelijk aan te geven wat u bijdraagt aan de lokale omgeving wordt steeds luider en dringender. Bij de toekenning van subsidies is het van belang dat de politiek een afweging kan maken op basis van de waarde die door uw organisatie aan de lokale omgeving wordt toegevoegd. 

Ook is dit van belang voor uw overige stakeholders. Zij hebben verwachtingen van uw organisatie en het werken op basis van alleen verwachtingen is niet ideaal. Het is beter dat er duidelijkheid is over uw concrete dienstverlening en wat dit lokaal oplevert. 

Wat kan Strategos voor u doen?

Onze adviseurs werken al vanaf 2011 met het inzichtelijk maken van de maatschappelijke waarden van culturele organisaties. De oorsprong van deze dienstverlening ligt in de branche van de bibliotheken.

Strategos hanteert drie fases bij de ontwikkeling van het meten van maatschappelijke waarden.

  1. De bewustwordingsfase. Strategos doet een breed onderzoek naar de maatschappelijke waarden van uw organisatie, maar ook naar de verwachtingen die uw stakeholders hebben. Bij dit onderzoek benaderen wij uw leden, de bezoekers, uw (potentiele) samenwerkingspartners en de gemeentelijke organisatie op de niveaus van beleid, college en gemeenteraad. In beeld wordt gebracht wat op dit moment de maatschappelijke waarden en verwachtingen zijn. Het rapport en de meegeleverde presentatie kunnen gebruikt worden voor de bewustwording binnen uw organisatie en bij uw stakeholders. Er zal een gesprek op gang komen over de inhoud en maatschappelijke winst en dit zal nieuwe inhoud geven aan uw beleidsterreinen.

  2. De groei. Uw organisatie meet de persoonlijke effecten van een aantal producten. Hiermee brengt u geen maatschappelijke waarden van uw organisatie in beeld, maar wordt er gewerkt aan het in beeld krijgen van de persoonlijke doorwerking van de activiteiten. Strategos kan door middel van analyse van de uitkomsten samen met u kijken naar hoe deze effecten maatschappelijk en herkenbaar doorvertaald kunnen worden.

  3. De verantwoording. Uw organisatie werkt aan het helder krijgen van een duidelijke missie, visie en strategische doelstellingen. Dit wordt doorvertaald naar een productenboek op basis waarvan u afspraken kunt maken met uw stakeholders. U neemt een duidelijke en professionele positie binnen het lokale netwerk in. Het productenboek neemt een centrale rol in bij de ontwikkeling van uw bedrijfsvoering, transparante organisatie met duidelijke functiebeschrijvingen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en uw stakeholdermanagement.