Aldenhof 2144, 6537 BN Nijmegen  info@strategos.nl

Het productenboek

Algemeen.
Elke succesvolle organisatie heeft voor de externe en interne omgeving duidelijk wat de
positie van de organisatie in de markt is. Deze markt kan een landelijke, regionale maar ook
een lokale zijn. Het is in ieder geval uw markt.
In de culturele en maatschappelijke branche hebben we het vaak over het gebrek aan
positionering en maatschappelijke waarde propositie door een gebrek aan een goede
product marktcombinatie (PMC). Dit is een unieke combinatie van een product voor een
specifieke groep klanten. Om tot een goede PMC te komen is een afbakening voor het
product nodig.

Marketeers en bedrijfskundigen zijn dol op deze teksten en terminologie, maar Strategos
vertaald dit liever in begrijpelijke en hanteerbare teksten. De hierboven genoemde PMC kan
worden vertaald in een productenboek. Deze term wordt in de bibliotheekbranche veel
gebruikt en is dus bekend.

Veel gehoord probleem.
Bibliotheken en overige culturele organisaties hebben de laatste jaren vaak te maken met
beantwoording van de continuïteitsvraag. We zijn op zoek naar de juiste handvatten voor
meten toekomstbestendigheid en doen veel aan storytelling. Dat zijn goede ontwikkelingen,
maar storytelling wordt vaak onvoldoende ondersteund door objectief meetbare informatie.
Er wordt vaak verteld waar de organisaties goed in zijn en dat ze bijdragen aan
maatschappelijke resultaten. Op deze wijze blijft het verhaal, en dus ook het gesprek, vaak
te abstract. Het gevoel van niet begrepen of niet gewaardeerd te worden kan hier tot
frustratie leiden.
Gesprekken over financiering en eventuele bezuinigingen kunnen onvoldoende effectief
gevoerd worden. Organisaties zijn onvoldoende in staat om aan te geven wat
maatschappelijke consequenties zijn bij onvoldoende financiering.

Het productenboek.
Het productenboek neemt een belangrijke positie in binnen uw organisatie, marketing en
bedrijfsvoering, mits het voldoet aan een aantal uitgangspunten. Deze zijn:
1. Welke producten zijn aanwezig binnen uw organisatie.
2. Welke bijdrage levert dit product aan de maatschappij.
3. Aan welke doelstelling van het college van b&w levert dit een bijdrage.
4. Voor welke doelgroep is het product bestemd (definitie en aantallen).
5. Wat is het probleem van de klant (waarom hebben ze de organisatie nodig?).
6. Welke activiteiten en diensten leveren een bijdrage aan het product en dus de oplossing
voor de klant.
7. Wat zijn de kosten in euro’s van het product.
8. Wat zijn de kosten in uren van het product.

Uiteraard worden de resultaten per product gemeten en gerapporteerd.

Welke positie neemt het productenboek in binnen uw organisatie.
Met het productenboek bent u nu in staat om:

 1. het gesprek met uw opdrachtgever te voeren in de relatie van klant – leverancier, in
  plaats van subsidieaanvragen en – verstrekker. Het gesprek zal gaan over de weging van
  de resultaten en of de opdrachtgever hier financiële middelen voor over heeft.
 2. in het gesprek met uw stakeholders duidelijk aan te geven waar u van bent en wat u in
  samenwerkingsvormen kunt betekenen. U kunt samen met uw (potentiele)
  samenwerkingspartners gaan werken op basis van gemeenschappelijke maatschappelijke
  doelstellingen.
 3. uw medewerkers duidelijk te maken waar uw organisatie voor staat. Er zal meer gekeken
  gaan worden naar beantwoording van de vraag waarom de werkzaamheden worden
  uitgevoerd. Er zal kritischer naar de uitvoering van werkzaamheden worden gekeken.
 4. uw medewerkers duidelijk te maken wat de werkzaamheden zijn die uitgevoerd moeten
  worden en hoeveel uren hieraan besteed mogen worden.
 5. een start te maken met het beleggen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden op
  uitvoeringsniveau op basis van afspraken in het productenboek.
 6. een goed inzicht te krijgen in uw informatiebehoefte en uw bedrijfsvoering hierop af te
  stemmen.

Kortom: het productenboek staat centraal bij uw organisatieontwikkeling.

Wat doen wij?
Strategos ondersteunt de organisatie bij de realisatie van het productenboek. Wij werken
met een door uw organisatie samengesteld team aan de realisatie. Gedachte hierachter is
dat de organisatie eigenaar van het productenboek is en het verhaal goed moeten kunnen
vertalen naar de externe en interne omgeving.

De bijeenkomsten worden gebruikt om samen te praten over methodiek, aanpak en lokale
behoeften. Er ontstaan dan modellen die door de werkgroep ingevuld gaan worden en
zullen worden behandeld bij de volgende bijeenkomst.
Maar er ontstaan ook uitgangspunten voor doorrekening van de kosten. Op welke wijze
worden de kosten aan de producten toegerekend.
Na de samenstelling van het productenboek zal er worden gewerkt aan het kunnen
verantwoorden van onder meer de maatschappelijke resultaten.

Het blijft maatwerk!

Uiteraard kunnen wij ook uw productenboek opstellen.

Nieuwsgierig?
Klik hier voor het maken van een afspraak of neem per mail of +31(0)85 487 34 29 direct contact met
ons op.
Wij komen graag bij u langs!