Aldenhof 2144, 6537 BN Nijmegen  info@strategos.nl

Ondersteuning invoering Beleidsgestuurde ContractFinanciering (BCF)

Inleiding
In 2014 is door de VNG het werken volgens de methodiek van de beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) aan lokale gemeenten voorgelegd. Doelstelling van deze werkwijze is de professionalisering van het gemeentelijk subsidiebeleid.

De toename van de wederkerigheid in de politiek en de economisering van de cultuurbranche maakt dat raadsleden meer de vraag gaan stellen wat de maatschappij terugkrijgt voor de verstrekte publieke middelen. Hiervoor moet een systematiek door gemeenten worden uitgewerkt waarbij naast de door de raad vastgestelde subsidiedoelen (kwantitatief), ook duidelijk wordt gemaakt wat de maatschappelijke effecten zijn (kwalitatieve doelstellingen). In de subsidiebeschikking kan dan de koppeling worden gemaakt tussen de kwantitatieve en kwalitatieve doelen.

Door een goede beleidsmatige uitwerking kunnen lokale overheden samen met de gesubsidieerde organisaties werken aan het verkrijgen van meer inzicht in de kwantitatieve en kwalitatieve prestaties van de organisaties. Dit moet vooral plaatsvinden in het opstellen van concrete en resultaatgerichte opdrachtformuleringen door de lokale overheden.

De door ons gesignaleerde situatie
Adviseurs van Strategos zijn actief in de cultuurbranche. Dit vindt zijn oorsprong in de bibliotheekbranche. Vanaf 2011 zijn de adviseurs bezig met het in beeld brengen van de maatschappelijke waarden van de organisaties. Doelstelling is om aan te geven wat de organisaties maatschappelijk leveren aan de lokale omgeving. En dit is nu precies de bedoeling van de beleidsgestuurde contractfinanciering.

Onze waarneming is dat zeer veel lokale overheden en gesubsidieerde organisaties worstelen met het formuleren van kwalitatieve doelstellingen. De beschikkingen zijn nog erg veel gebaseerd op de traditionele kwantitatieve doelstellingen. Medewerkers van lokale overheden en van de gesubsidieerde organisaties worstelen met de opstellen van de nieuwe beschikkingen. Zij worstelen met de vraag: hoe meten we de maatschappelijke waarden?

Wat kan Strategos voor u in dit traject doen?
Strategos kan uw beleidsmedewerkers ondersteunen bij de ontwikkeling van de beleidsgestuurde contractfinanciering. Wij ondersteunen de medewerkers bij het formuleren van een visie op de gesubsidieerde instellingen. Wat verwachten we van deze instellingen en hoe verhoudt dit zich tot de realisatie van doelstellingen van de gemeentelijke organisatie. Uiteraard doet de beleidsmedewerker dit niet alleen. Samen met collega’s van de gemeente en medewerkers van gesubsidieerde instellingen wordt dit traject gelopen.

Deze visie moet worden doorvertaald naar de te leveren prestaties in termen van kwantiteit en kwaliteit. Gesubsidieerde organisaties zijn dan beter in staat om naast hun traditionele meerjaren-beleidsdocumenten, aanbiedingen op te stellen die aansluiten bij de concrete vraag van gemeenten. Op basis van de aanbieding van de gesubsidieerde organisatie kunnen de beleidsmedewerkers overgaan tot het verstrekken van opdrachten en/of contracten, gekoppeld aan de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen. Maar ook is opgenomen op welke wijze de tussentijdse verantwoordingsrapportage wordt opgesteld en aangeleverd.

De opdracht of overeenkomst bevat dus nu concrete kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen. De beleidsmedewerker is nu in staat beter de tussentijdse evaluaties met de gesubsidieerde organisaties te houden.

Strategos ondersteunt ook de gesubsidieerde instellingen om te komen tot het opzetten en implementeren van een bedrijfsvoering die kan leveren wat er in de verantwoordingsrapportages moet staan.

Onze adviseurs zorgen ervoor dat beleidsmedewerkers van gemeenten en medewerkers van gesubsidieerde instellingen dezelfde taal gaan spreken. Samen werk zij aan de nieuwe situatie waardoor:

  1. De subsidiesystematiek wordt geprofessionaliseerd,
  2. Een betere sturing op subsidies wordt gerealiseerd,
  3. De raadsleden een betere afweging kunnen maken bij de financieringsvraagstukken van gesubsidieerde instellingen,
  4. Burgers helder krijgen wat er door gesubsidieerde instellingen aan de maatschappelijke omgeving wordt bijgedragen.

Onze adviseurs weten als geen ander de moeilijke beleidsinhoudelijke en financiële onderwerpen voor alle deelnemers begrijpelijk te maken. Naast de realisatie van overeenkomsten gebaseerd op een goed beleidsgestuurde contractfinanciering, dragen wij ook bij aan de ontwikkeling van de medewerkers en de organisaties.

Wilt u hier meer over te weten komen? Neem dan contact op met Strategos via mail of bel met +31(0)85-4873429

Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvend en informatief gesprek.