Aldenhof 2144, 6537 BN Nijmegen  info@strategos.nl

Een uitgangspunt van ons is dat kwaliteit wordt bepaald door de klant of opdrachtgever of andere stakeholders.

Organisaties zijn continu bezig om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Om dit te kunnen realiseren is er actuele en relevante informatie nodig vanuit uw markt, uw omgeving en uw organisatie.

Met het inzetten van de juiste onderzoeken weet u wat uw klanten, opdrachtgevers, stakeholders, medewerkers, etc. van u wensen of verwachten. Met deze wetenschap bent u beter in staat uw interne organisatie resultaatgericht in te richten en uw medewerkers in de ontwikkeling mee te nemen.

Maar de juiste informatie is ook van belang bij uw strategieformulering. U verzamelt voldoende en relevante informatie om het bestaansrecht en de positie van uw organisatie helder te definiëren en de strategische (maatschappelijke) doelstellingen te benoemen.

De onderzoeken:

Is uw organisatie voldoende in balans? Sluit uw dienstverlening in voldoende mate aan bij de behoeften en verwachtingen van uw klanten, stakeholders en opdrachtgevers?

Wij onderzoeken wat de behoeften en verwachtingen zijn van uw externe omgeving. Bij dit onderzoek worden klanten, potentiele klanten, stakeholders en lokale opdrachtgevers betrokken. In beeld wordt gebracht wat de kansen en bedreigingen voor uw organisatie zijn. Aanvullend voeren wij een intern onderzoek uit om de sterktes en zwaktes van uw organisatie in beeld te brengen. Wij kunnen nu beoordelen of de interne omgeving in voldoende mate aansluit op de externe omgeving. Wij noemen dit de strategische fit.

De onderzoeksresultaten worden verwerkt in een rapportage. Naast de bevindingen rapporteren wij ook onze conclusies en onze aanbevelingen. U bent nu in staat om beter grip te krijgen op het (dis)functioneren van de (sociale) systemen, processen en gedragingen binnen uw organisatie. Het opstellen van transitieplan voor de noodzakelijke veranderingen is nu simpel en u kunt voor iedere interventie in uw organisatie een gedegen onderbouwing aanreiken. U kunt veranderingen eenvoudiger uitleggen aan uw medewerkers, raad van toezicht en stakeholders.

Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief deel (versturen vragenlijsten) en een kwalitatief deel (aanvullende interviews). Uiteraard bepaalt u op welke wijze het onderzoek wordt uitgevoerd.

We brengen uw complete stakeholderslandschap in beeld. Welk beeld heeft uw stakeholder over u? Komt dat overeen met wat u doet / wilt zijn? Is uw stakeholder tevreden over u? Welke verwachting heeft uw stakeholder van u?

Deze informatie is van belang om uw positie binnen de lokale omgeving goed te kunnen vormgeven en invullen. Met deze informatie bent u in staat beter te communiceren met uw stakeholders en kunt u invulling geven aan verbetering/ verandering van uw imago.

Met dit onderzoek kijken wij ook direct naar de verwachtingen die uw stakeholders hebben ten aanzien van uw maatschappelijke bijdrage aan uw omgeving.

Resultaat zal zijn dat u beter in staat zal zijn om verwachtingen van uw stakeholders goed te managen (stakeholdermanagement).

Cultureel en maatschappelijk ondernemerschap betekent ook dat u alert moet zijn op nieuwe klantbehoeften en nieuwe klantgroepen. Hoe zien de voorkeurspatronen van uw klanten eruit? Welke potentiele klanten herkent u en hoe bereikt u deze? Welke marktontwikkelingen kunt u nog meer ontdekken? Wat doen uw stakeholders is de markt en ziet u kansen voor samenwerking en welke bedreigingen zijn er?

In een handzame rapportage geven wij antwoorden op bovenstaande vragen. Naast deze bevindingen zullen wij in onze conclusies en aanbevelingen aangeven welke organisatorische randvoorwaarden nodig zijn om uw positie op de markt zichtbaarder te maken en te verbeteren.

Met dit onderzoek wordt in beeld gebracht de sterke en zwakke kanten van uw organisatie.

Op basis van verschillende beleidswijzigingen en koerswijzigingen wilt u uw dienstverlening kwalitatief verbeteren en uw positie in de markt verbeteren. Om hier vorm en inhoud aan te kunnen geven is het noodzakelijk aan te geven welke organisatorische randvoorwaarden als organisatiecultuur, processen, informatiebehoefte, kennis en kunde, et cetera aanwezig moeten zijn.

Door de confrontatie van de huidige situatie en de gewenste situatie bent u in staat een goed transitieplan vorm te geven en uit te voeren.

Uiteraard onderzoeken wij voor u de tevredenheid van uw medewerkers. Maar dat doen wij niet op de traditionele wijze, maar passen ons onderzoek aan de ontwikkeling van de organisatie. Aandachtspunten zijn vitaliteit, dragen eigen verantwoordelijkheid en ondernemerschap. De vraagstelling is gericht op wat medewerkers zelf hebben bijgedragen aan de huidige werksituatie en daarmee aan hun eigen tevredenheid.

Bij onze intake brengen wij samen met u de context in beeld. Hierop stellen wij onze vragenlijsten samen en zullen deze samen met u tot een definitief onderzoek maken.

Wij leveren u een handzame rapportage en een presentatie die u kunt gebruiken voor uw communicatie binnen de organisatie.

De inzet van vrijwilligers gaat een steeds belangrijker rol spelen bij de ontwikkeling en continuïteit van de dienstverlening. Wij menen dan ook dat deze groep betrokken moet worden bij de interne onderzoeken, waaronder het meten van tevredenheid.

Daarnaast zijn de vrijwilligers al een onderdeel van uw maatschappelijk kapitaal. We maken dan ook inzichtelijk wat de vrijwilligers bijdragen aan de maatschappelijke waarden die uw organisatie bezit.

Het belangrijkste middel voor het doen slagen van organisatieveranderingen zijn uw medewerkers. Zij zijn de sleutel tot succes. Deze oneliner is juist, maar de vraag is in hoeverre u dit van uw medewerkers kunt verwachten. Het is beter dit van te voren goed in beeld te brengen.

Met het onderzoek naar het veranderpotentieel brengen wij de verandercapaciteit in beeld. Dit doen wij door helder te krijgen wat de veranderbereidheid en veranderpotentie binnen uw organisatie is. In onze rapportage nemen wij op wat de daadwerkelijke stand van zaken is, maar ook wat de aanleidingen zijn. Wij geven in onze conclusies en aanbevelingen heldere tips voor het doorvoeren van interventies om het veranderpotentieel omhoog te krijgen.

U weet waar u aan begint aan de hand van feiten, niet aan de hand van verwachtingen, en dat is belangrijk.

Het in beeld kunnen brengen van uw maatschappelijke waarde is erg belangrijk en wordt/ is noodzakelijk. Met name de politieke roep om duidelijk aan te geven wat u bijdraagt aan de lokale omgeving wordt steeds luider en dringender. Maar het is ook van belang voor uw overige stakeholders. Zij hebben bepaalde verwachtingen van uw organisatie. Maar het is beter dat er duidelijkheid is over uw concrete dienstverlening en wat dit lokaal oplevert. Dit kunt u na het onderzoek aan de stakeholders vertellen.

De effectmeting van Strategos is een breed onderzoek naar de maatschappelijke waarden van uw organisatie, maar ook naar de verwachtingen die uw stakeholders hebben ten aanzien van uw maatschappelijke waarden.

Bij dit onderzoek benaderen wij uw leden, de bezoekers, uw (potentiele) samenwerkingspartners en de gemeentelijke organisatie op de niveaus van beleid, college en gemeenteraad.

We leveren een handzame rapportage, inclusief een presentatie die gebruikt kan worden voor de bewustwording binnen uw organisatie en bij uw stakeholders. Er zal een gesprek op gang komen over de inhoud van de dienstverlening en de maatschappelijke winst. Tevens levert het onderzoek nieuwe inhoud voor uw beleidsterreinen.

Het onderzoek naar de klanttevredenheid vindt plaats op basis van uw ledenbestand en interviews van uw bezoekers. Samen met u stellen we de vragen samen die antwoord moeten geven op uw informatiebehoefte.

Maar daar blijft het bij ons niet bij. Wij gebruiken dit onderzoek om een eerste indicatie van de maatschappelijke waardering van uw leden en bezoekers te presenteren.

Bel of mail ons.